Kulonova sila zadaci

Kulonova sila zadaci za vježbu1.Kolikom električnom silom djeluju jedna na drugu dvije tačkaste količine elektriciteta od po 1C, kada se nalaze na rastojanju 1m ?

2. Dvije kuglice naelektrisane jednakim količinama naelektrisanja od po 5.nC. Kolika je sila kojom kuglice međusobno djeluju ako je rastojanje među njihovim centrima 5cm ?

 3. Dvije kuglice su naelektrisane količinama naelektrisanja 5µC i -5µC. Koliko je rastojanje među njima ako se one nalaze u vazduhu i ako je sila uzajamnog dejstva kuglica 9µN .

 4.Dvije naelektrisane kuglice se privlače silom intenziteta 4µN, a nalaze se na rastojanju 2m. Koliko iznosi naelektrisanje jedne kuglice, ako je naelektrisanje druge +16µC. Kuglice su u vazduhu.

 5. Dvije naelektrisane kuglice se privlače silom od 0,1mN ako se nalaze na rastojanju 0,5m. Koliki će biti intenzitet privlačne sile među njima ako se rastojanje poveća na 1m ?

 6. Dvije naelektrisane kuglice se nalaze na rastojanju 0,5m. Kako će se promijeniti intenzitet Kulonove sile ako se rastojanje među njima smanji na 0,2m ?

 7. Dvije kuglice naelektrisane količinama naelektrisanja0, 6.µC i 0,3µ C su na rastojanju 3m. Kolikom silom uzajamno djeluju ako se nalaze u vakuumu ?

 8. Kolikom silom se odbijaju 2 elektrona ako se nalaze na rastojanju od 10 mikrometara? 9. Dva tačkasta naelektrisanja se nalaze na rastojanju r. Kako će se promijeniti intenzitet Kulonove sile među njima ako se ako im se međusobno rastojanje smanji 3 puta?

 10. Dvije kuglice su naelektrisane količinom naelektrisanja od q1=10nC i q2=30nC, a nalaze se na rastojanju r. Koliko je to rastojanje ako je intenzitetsile uzajamnog djelovanja kuglica 27mN?

 11.Dva taĉkasta naelektrisanja od - 6 ∙ 10-6 C i +8 ∙10-6 C nalaze se na izvjesnom rastojanju. Taĉkasta naelektrisanja dovedemo u neposredni kontakt i potom razdvojimo na isto rastojanje. Odrediti odnos intenziteta sile uzajamnog meĊudjelovanja naelektrisanja prije i poslije njihovog dodira.(48)

12. Dva taĉkasta naelektrisanja q1 = +20 nC i q2 = - 60 nC nalaze se na rastojanju 1 m. Kolika Kulonova sila djleuje na naelektrisanje q3 = +3 nC, koje se nalazi na sredini između naelektrisanja q1 i q2? Naelektrisanja se nalaze u vazduhu. (8,64 µN)

13.Izračunati silu kojom se privlače elektron i proton kad se nalaze na rastojanju od 16 nm.

14.Kolikom količinom naelektisanja je naelektrisano tijelo ako se na njemu nalazi 5*10^14 elektrona?

15.Koliko je na telu više elektrona nego protona, ako je tijelo naelektrisano količinom naelektrisanja od 0,8 nC?

16.Koliko silom deluju tijela naelektrisana količinama naelektrisanja 5μC i 4μC koja se nalaze na rastojanju od 3mm?

17.Tijela naelektrisana količinama naelektrisanja 8nC i -6nC se spoje, a zatim udalje na rastojanje od 6 mm. Koliko je naelektrisanje tih tijela posle razdvajanja i kolikom silom ona odbijaju. 

18.Elektrostaticka sila izmedju dva tijela naelektrisanih kolicinama naelektrisanja od 18mC i 2mC je 9kN. Koliko je rastojanje izmedju tih tijela?

Objavi komentar

0 Primjedbe